Study

Anglisztika mesterszak

Szak neve: anglisztika mesterszak

Képzési forma, tagozat: teljes idejű nappali, valamint levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév

Képzés célja: Az anglisztika mesterszakon főképpen az interdiszciplináris kulktúratudományokra, a társadalmi nemek kritikai tanulmányozására és az alkalmazott nyelvészet tudományos és gyakorlati vívmányaira koncentrálva mélyítjük el a hallgatók tudását. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország, az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.

A szakképzettség megnevezése: okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész (MA in English)

Szakirányok rövid leírása:
1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány
2. Angol alkalmazott nyelvészet
3. Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

A képzés szerkezete: összesen 120 kredit

1. Alapozó törzstárgyak 1-5: (20 kredit) Irodalom- és kultúraelméletek – történeti megközelítések, A brit és az amerikai irodalom és kultúra elméletei, Az angol nyelvészet megközelítései, Társadalmi nyelvhasználat, Kutatási módszerek az információs társadalomban.

2. Szakmai törzstárgyak 6-8: (15 kredit) Angol nyelvtan: szisztemikus – funkcionális megközelítés, A kultúra multimedialitása, A társadalmi nem elméletei: Kulturális – történeti megközelítésben

3. Differenciált szakmai ismeretek 9-18: (50 kredit) Ebben a modulban a szakirányokban kidolgozott specializálódásnak megfelelően vesznek fel előadásokat és szemináriumokat a hallgatók. Emellett mindhárom szakirányon belül kötelező két kurzus: Advanced Research Methods, Thesis Writing Seminar.

A szakirányok jellegét az alábbi főelőadások szemléltetik:

1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány

 • Reneszánsz dráma és a látványosság társadalmi gyakorlatai
 • A hosszú 18. század
 • A nemzeti kultúra és identitás megteremtése
 • A posztmodernizmus – a modernizmus felülvizsgálatával
 • A populáris kultúra kialakulása

2. Angol alkalmazott nyelvészet

 • A beszélt nyelv kutatása: amerikai és brit angol
 • Szociopragmatika
 • Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe
 • Szociolingvisztika
 • A diszkurzus interdiszciplináris elmélete

3. Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

 • Bevezetés a társadalmi nem tanulmányokba
 • A társadalmi nemek, fajok, osztályok elméletei
 • A női test és a szubjektivitás
 • Feminista irodalomelmélet és kritika
 • Az angol nyelvű női irodalmak története

4. Szabadon választható tantárgy 19-21: (15 kredit): Ebből 1 kurzus (5 kredit) a szakirányban a témavezető által jóváhagyott, szakdolgozathoz kapcsolódó kurzus, kettő (10 kredit) pedig a hallgató által szabadon választott kurzus az SZTE bármely mesterképzési programjából

5. A képzés a témavezetővel folytatott konzultációs folyamatban megírt szakdolgozat leadásával (20 kredit) és záróvizsgával végződik.

Továbbtanulási lehetőségek:
Az anglisztika mesterképzés keretében elvárás, és a szakdolgozati cselekmény elengedhetetlen része az önálló kutatómunka, és az ehhez szükséges elmélyüléshez biztosítanak keretet a szakirányok speciális területeket tárgyaló kurzusai. Szakirányainkat úgy dolgoztuk ki, hogy tanulmányoztuk és figyelembe vettük a hazai és a külföldi akkreditált doktori programok bemeneti követelményrendszerét és képzési struktúráját, legjobb végzős hallgatóink tehát képessé válnak arra, hogy tanulmányaikat a hazai vagy a nemzetközi tudományos közéletben szerepet vállalva, doktori képzésben folytassák. A szakirányok kidolgozásában segítségünkre voltak oktatási – tantervfejlesztési – értékelési tapasztalataink, melyeket ezidáig felhalmoztunk azokban a specializációkban (A kulturális reprezentációk szemiotikája, Alkalmazott nyelvészet, A társadalmi nem a nyelvben és az irodalomban), amelyek jelenleg is működnek tanszékünkön. Meggyőződésünk, hogy a mesterképzési programunkban kidolgozott három szakirány biztosítja a lehetőséget hallgatóinkat arra, hogy a későbbiekben a kutatás és a doktori képzés területein egyaránt helyt álljanak.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Az anglisztika mesterképzési programot elvégző diplomások képessé válnak arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket.

Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail):
Tanszéki honlap:
http://www.szeged-english.hu
Tanszéki e-mail cím: ,
Tanszék címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

« Back

Department of English Studies, University of Szeged

Contact

Attila Kiss

Department Head